REGULAMIN​​ NAPRAW:

FIRMA​​ B.H.U. ​​WISKOR ​​A.Skała, E.Wilk​​ Sp.J.:

 • zobowiązuje się do naprawy w/w urządzenia w możliwie najkrótszym czasie;
 • naprawi urządzenie jeżeli będzie istniała taka możliwość (dostępność części), a stan urządzenia na to pozwoli i naprawa będzie opłacalna;
 • poinformuje telefonicznie klienta o przewidywanych kosztach naprawy, jeżeli klient nie został o nich poinformowany podczas oddawania urządzenia do naprawy;
 • nie ponosi kosztów wymiany elementów, które podczas naprawy lub weryfikacji mogą ulec zniszczeniu (uszczelek, plomb, itp) umieszczonych w miejscach nie pozwalających na przeprowadzenie naprawy lub weryfikacji bez ich wyjęcia lub zniszczenia;
 • nie ponosi kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem jak np. oleje, smar;
 • koszty naprawy urządzenia mogą ulec zmianie, jeżeli ze względu na stan urządzenia/siłowników, podczas naprawy wynikną dalsze uszkodzenia (np. wykryte zostaną niewidoczne pęknięcia materiału
  i inne nieprzewidziane usterki, które podczas ekspertyzy nie zostały zauważone, uwzględnione).
  O ewentualnych zmianach kosztów naprawy, klient zostanie wcześniej poinformowany i tylko za jego zgodą procesy naprawcze będą kontynuowane;
 • nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia druku potwierdzenia przez klienta..
 • Na naprawy udzielamy 3 miesięcznej gwarancji
 • powiadomienie klienta o przyjęciu urządzenia, wycenie wstępnej, postępach prac oraz gotowości urządzenia do odbioru następuje poprzez system iWISKOR służący do komunikacji pracowników B.H.U. WISKOR z klientem, tylko za zgodą klienta, na podany nr telefonu i adres email

 

KLIENT ​​zgłaszający​​ sprzęt​​ do​​ naprawy:

 • zobowiązuje się klienta do akceptacji decyzji o przewidywanych kosztach poprzez odpisanie na otrzymaną wiadomość SMS z kosztami wyceny słowem “TAK” lub “AKCEPTUJĘ”, akceptacja jest wiążąca i nie podlega późniejszej negocjacji ceny. *Koszt SMS  zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii.
 • zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, o których został poinformowany po przeprowadzonej weryfikacji/ekspertyzie;
 • w przypadku odmowy naprawy, gdy klient zrezygnuje z naprawy przed jej rozpoczęciem (np. ze względu na ekonomiczność), pokryje koszty  demontażu oraz ekspertyzy min 30 PLN max 150 PLN netto;
 • w przypadku gdy naprawa jest nieopłacalna i klient rezygnuje z dalszej naprawy ,do zwrotu otrzymuje urządzenie (element) w częściach koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji i wyceny, *montaż następuję na prośbę klienta, według aktualnych stawek usług warsztatowych. (* przez montaż rozumie się złożenie urządzenia z wykorzystaniem zdemontowanych elementów, bez gwarancji naprawy )
 • w przypadku braku usterki klient ponosi koszty ekspertyzy: min 30 PLN max 150 PLN netto
 • po otrzymaniu naprawionego sprzętu zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia przekazanych mu przez zwracającego sprzęt;
 • upoważnia okaziciela oryginału potwierdzenia do odbioru sprzętu w jego imieniu;
 • W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu 60 dni od daty dostarczenia zdający upoważnia firmę BHU WISKOR A.Skała, E.Wilk Sp.J. do utylizacji/ złomowania sprzętu wraz z wyposażeniem dodatkowym.

 

W​​ sprawach​​ nieuregulowanych ​​niniejszym​​ regulaminem ​​mają ​​zastosowanie​​ przepisy Kodeksu​​ Cywilnego.

Oryginał​​ zgłoszenia ​​jest​​ jedyną​​ podstawą​​ wydania ​​sprzętu ​​z​​ serwisu!!!

Składając ​​podpis ​​na​​ poprzedniej ​​stronie ​​oświadczasz,​​ że​​ zapoznałeś ​​się​​ z ​​Regulaminem!!!

2441